Algemene voorwaarden

Algmene Voorwaarden :
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website banenbox.adviestotaal.nl. Bezoekers en gebruikers van banenbox.adviestotaal.nl gaan automatisch, volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaarden deze. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn van toepassing op op de Service verleend via het internet, e-mail, deze website, en andere uitingen betreffende de service tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

In het geval dat één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. banenbox.adviestotaal.nl zal in een dergelijk geval vervangende bepalingen opstellen, die zo veel mogelijk overeenkomen met de niet-geldig verklaarde bepalingen.

 
Persoonlijke informatie
Informatie wordt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website en/of banners verzameld. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld; bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding wordt naar uw GSM nummer en/of e-mail adres gevraagd. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden doorgegeven als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft. De Aanbieder zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal de Aanbieder gegevens van gebruikers aan derden verstrekken. Op elke door de Aanbieder gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

 
Aansprakelijkheid vacatures
Het aanbieden van vacatures valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. banenbox.adviestotaal.nl aanvaart geen aansprakelijkheid omtrent de inhoud van de vacatures. banenbox.adviestotaal.nl neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de functies en het aanbod. Alle aangeboden vacatures zullen door banenbox.adviestotaal.nl worden beoordeeld voor plaatsing op de website, of verzending via e-mail. Tijdens het screenen van de vacatures is het niet altijd mogelijk de juistheid omtrent inhoud, teksten, e-mail adressen, telefoonnummers en verdere bedrijfsgegevens m.b.t. de vacatures te bepalen, banenbox.adviestotaal.nl zal hier uiteraard wel haar uiterste best voor doen. Mocht u onjuistheden aantreffen verzoeken wij u dit per e-mail kenbaar te maken.

 
Algemene aansprakelijkheid
De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van de Aanbieder bij de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor directe schade, gemaakte kosten, in het bijzonder niet voor misgelopen winst.

 
Afwijzing van aansprakelijkheid
De aanbieder, gelieerde bedrijven partners en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de service.